άνοιγμα μενού
HOTELBRAIN
ΠανοΣ ΠαλαιολογοΣ
 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΝικολαΣ ΧαραλαμποπουλοΣ
 
Executive Consultant to the CEO
Φλωρα Παρασκευοπουλου
 
PR & Επικοινωνία

HOTEL MANAGEMENT
Maestro Management Team
 
Member of hotelBrain
OTHER PRODUCTS & CONSULTING SERVICES
New Symbol Hotel Investments
 
Strategic Partnership
LHP
 
Strategic Partnership
Βιογραφικα