ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-DEVELOPMENT-CONSULTING

Η ΗotelBrain αναλαμβάνει τη λειτουργία και τη διαχείριση ξενοδοχείων μέσω μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων ιδιωτικών συμφωνητικών.

Παράλληλα η ΗotelBrain αναλαμβάνει όλες τις φάσεις της ανάπτυξης ενός ξενοδοχείου σε στενή συνεργασία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία ή/και τους επενδυτές, με στόχο την σωστή τοποθέτηση ή επανατοποθέτηση του ξενοδοχειακού προϊόντος στην τουριστική αγορά.

Hotel Management, Η διαδικασία μας:

 • Συναντάμε τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και συζητάμε μαζί του το όραμα και τις προσδοκίες για την επιχείρησή του.
 • Ερευνούμε διεξοδικά τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες, τα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και τις δυνατότητες των πωλήσεών της.
 • Λαμβάνουμε υπόψη μας κάθε μελλοντικό αναπτυξιακό σχέδιο που αφορά το ξενοδοχείο (π.χ ολική, μερική ανακαίνιση, επέκταση κλπ.).
 • Παρουσιάζουμε ένα ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan).
 • Διαμορφώνουμε, αντίστοιχα ρεαλιστικές και άμεσες σε εφαρμογή Στρατηγικές Πωλήσεων & Marketing.
 • Αξιολογούμε τις ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό και προτείνουμε το ανάλογο Staff Plan για κάθε τμήμα του ξενοδοχείου.
 • Καταρτίζουμε το Εγχειρίδιο Ποιότητας των Υπηρεσιών του ξενοδοχείου.
 • Καταθέτουμε έναν ρεαλιστικό Οικονομικό Προϋπολογισμό που αφορά τα λειτουργικά έσοδα – έξοδα και τη μισθοδοσία.
 • Ελέγχουμε σε εβδομαδιαία και μηνιαία περιοδικότητα, τις πωλήσεις, την οικονομική και ποιοτική απόδοση του ξενοδοχείου και παρουσιάζουμε μηνιαίως τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (Profit & Loss Account) στον ιδιοκτήτη.

Hotel Consulting & Development, Η διαδικασία μας:

 • Αξιολόγηση της τοποθεσίας και του προορισμού
 • Σύλληψη και καθορισμός της εμπορικής ιδέας
 • Επιχειρησιακό και λειτουργικό πλάνο
 • Προϋπολογισμός έργου και ανάλυση βιωσιμότητας
 • Διαχείριση ανοίγματος ξενοδοχείου
 • Διαχείριση του ξενοδοχείου